Za zábavou na Skalku >
< Za zábavou na Skalku
<<< Dva areály v Ostravě = dvojnásobek možností! >>>
Za sportem na Rideru >
Rezervace
Rezervace
Za zábavou
v Ostravě?

I. Všeobecná ustanovení

 1. Provozní řád a výše vstupného na jednotlivá sportoviště jsou stanovena provozovatelem. Výše vstupného je zakotvena v bodě III.
 2. Mimo stanovenou provozní dobu (bod II.) je areál uzavřen a přístup do celého sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán.
 3. Hlavní vstup pro návštěvníky RS je celoročně umístěn z parkoviště přilehlého u areálu na ulici Závodní 2885/86.Druhý vstup pro nákladní vozidla a vozidla zásobování zadní branou přes objízdnou komunikaci, která je zpřístupněna přes závoru, kterou ovládá recepce areálu.
 4. Návštěvníci, kteří mají zájem o využití sportovišť se nejprve ohlásí na recepci kde budou zaregistrováni a uhradí poplatek za sportoviště.
 5. Děti SK Vítkovice 1926 – Ridera užívající sportoviště v rámci tréninkových hodin, a jsou povinni se řídit všemi zde uvedenými pravidly. Odpovědnost za sportující hráče nesou jejich rodiče, přip. trenér.
 6. K dispozici je společenská místnost (recepce) v provozní budově s kavárnou pro návštěvníky, sportující i jejich doprovod.
 7. Návštěvníci se řídí pokyny správce RS, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek, je přísně zakázáno poškozovat povrchy sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení jednotlivých sportovišť, jejich vstupů, sociálního zázemí apod.
 8. Vstup na jednotlivá sportoviště RS je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi k danému povrchu a řádně očištěnou. Posouzení vhodnosti obuvi je v kompetenci správce, recepce i trenérů RS. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách jakéhokoliv typu na sportoviště.
 9. Na sportovištích a budově RS platí přísný zákaz kouření.
 10. Do prostoru RS z hygienických důvodů platí zákaz vodění psů a ostatních zvířat.
 11. Je zakázáno lézt na areálové oplocení a konstrukce nacházejících se na hřišti a manipulovat s nimi.
 12. V celém areálu je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru při vstupu do areálu. Provozovatel za odložená kola neručí.
 13. V celé areálu je zakázána jízda na in-line bruslích.
 14. Na hřiště je vstup povolen pouze otevřenými vstupy – vchody, a to ve vymezenou dobu dle otvírací doby. Jakékoli překonávání areálového oplocení i oplocení jednotlivých sportovišť a mantinelů je zakázáno.
 15. Pro sportující a návštěvníky jsou k dispozici šatny a sociální zařízení včetně sprch.
 16. Lékárnička je umístěna na recepci areálu.
 17. Sportovní náčiní je možné zapůjčit na recepci RS dle ceníku. Jakékoliv poškození náčiní či vybavení RS je povinen návštěvník ihned ohlásit recepci areálu a uhradit vzniklou škodu.
 18. Návštěvníci RS si uzamykají skříňky vlastním visacím zámkem, který je možno zakoupit na recepci.

II. Provozní doba Ridera Sport a.s.

Provozní doba je pondělí až pátek od 6.00 do 21.00 hod, sobota–neděle 7.00 do 19.00 hodin.

III. Ceny vstupného

Ceny jednotlivých sportovišť se řídí cenami uvedenými v ceníku. Ceník je zveřejněn na webových stránkách www.riderasport.cz

IV. Povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník nebo účastník organizované akce (dále jen návštěvník) je povinen se řídit se tímto provozním řádem a pokyny zachycenými v bodě I. – IV. a dále pokyny pracovníků provozovatele a je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil úraz nebo neohrozil sebe nebo další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení sportovního areálu.
 • Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat areál odhazováním odpadků nebo vnášením a odkládáním předmětů, které nesouvisejí se sportovní činností.
 • Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení RS odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce.
 • Správce RS je oprávněn vykázat návštěvníka, který závažně porušil nebo přes upozornění dále porušuje tento provozní řád, případně ukončit akci bez nároků návštěvníka na vrácení vstupného nebo vrácení zaplaceného pronájmu.
 • Návštěvníkům je přísně zakázán vstup do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost.
 • V případě možného nebezpečí požáru nebo provozní havárie jsou všichni návštěvníci povinni podle pokynů pracovníka správce opustit okamžitě prostor areálu.
 • Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití jiné návykové látky.
 • Na všechna sportoviště je zakázáno brát s sebou jakékoliv skleněné předměty nebo jiné nebezpečné předměty nesouvisející se sportováním nebo sportovní činností.

V. Odpovědnost provozovatele

Provozovatel nezajišťuje v areálu RS zdravotní dozor. V případě úrazu zavolá správce, recepce (podle povahy úrazu) buď pohotovostního lékaře nebo Zdravotnickou záchrannou službu. Návštěvníci jsou povinni nahlásit každý úraz nebo drobné poranění, které si způsobí v areálu. Drobná poranění ošetří pracovníci RS na místě. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu. Vstupem do RS se zavazuje tento provozní řád dodržovat.

Důležitá telefonní čísla:

Manažer areálu: Pavel Klimek tel: 720 933 581

Rezervace sportovišť: 739 521 952 

Policie ČR – 158    

Městská policie – 156  

Hasiči – 150     

Záchranná služba – 155 

Tísňová linka – 112